کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

عنوان کتاب: آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ
نویسنده: ﺟﻤﺎل روح ﺑﺨﺶ
تعداد صفحات: 58

دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، دﻧﯿﺎي زﯾﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎزه واردان، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﺑﺮﺧـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ   ﻫـﺎي  وﺑﻼگ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﮐﻤﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣـﻮزش ﺟـﺎﻣﻊ وﺑـﻼگ ﻧﻮﯾﺴـﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ و اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ آن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﺑﻼگ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺻـﻮرت    ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮز ﮐﺎر وﺑﻼگ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. در اداﻣﮥ ﮐﺎر، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. از ﺳﺎﺧﺖ وﺑﻼگ در ﺑﻼﮔﻔﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وﺑﻼگ ﺣﺮﻓﻪ اي را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻢ.
ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯽ رﺳـﺪ را ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـﻤﺎ آﻣـﻮزش دﻫـﻢ و ﻓـﺮض را ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ، از دﻧﯿﺎي وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮاري ﺑﻮدن ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺒﺘﺪي، ﺣﺘﻤﺎً ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ اﺳﺖ، در ﮐﻨﺎر آن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎي ﺟﻤـﺎل را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﮥ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي وﺑﻼﮔـﺪﻫﯽ، ﺑـﻪ ﯾـﮏ وﺑـﻼگ ﻧـﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﺒـﺪﯾﻞ خواهید شد.

دانلود کتاب آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﻼﮔﻔﺎ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716