کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

عنوان کتاب: خودآموز طراحی وب به صورت عملی
نویسنده: حامد تکمیل
تعداد صفحات: 79

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﻲ وب در اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﻼ ء ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎﻳﻲ در وب ﻓﺎرﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ اي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و راﻳﮕﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻃﺮاﺣﻲ وب به صورت عملی را تدوین کنم. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب 4 خود آموز مرحله به مرحله تقدیم شما می شود.
ﻣﺠﺪدا از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا اﻛﺮﻣﻲ و آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ رﺣﻤﺎن ﭘﻮر ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم .در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺳﺎده و ﻣﻔﻴﺪ از ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎي ﻓﺮﺷﺎد ذواﻟﻔﻘﺎري ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮد اﻳﺸﺎن درج ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﮔﺮدد .
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﺮح ﻫﺎي کشیده شده به کد HTML/CSS ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺼﻮر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪي و در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺎي HTML/CSS آشنا بوده و می خواهند مهارت ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ و ﺟﺬاب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ کتاب نیاز به نصب ﻧﺮم افزار فتوشاپ و همچنین یک ویراستار کد (Code Editor) دارید. پیشنهاد من در مورد ویراستار، نرم افزار رایگان و محبوب ++Notepad است.

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716