کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

عنوان کتاب: راه اندازی سایت در پنج دقیقه
تعداد صفحات: 73

در مورد این کتاب

در ایــن مدرســه قــرار اســت شــما وردپــرس را بیاموزیــد! پــس تمــام هــدف مــا همیــن اســت کــه از صفــر تــا وردپــرس را بــا هــم یــاد بگیریــم . پــس حتــی کســانی کــه از وبســایت هیــچ نمــی داننــد مــی تواننــد بــه مدرســه  همیــار بیاینــد چــون در اینجــا قــرار اســت مــا از تعریــف ســایت شــروع کنیــم و تمامــی مراحــل ســاخت یــک ســایت را بــا هــم انجــام دهیــم. تعــداد جلســات مدرســه را طــوری تنظیــم مــی کنیــم کــه بــه تمامــی مباحــث اصلــی پرداختــه شــود و ســپس وارد جزئیــات مــورد نیــاز و ضــزوزی خواهیــم شــد. تمامــی اصطلاحاتــی کــه در اینجــا بــه کار مــی رود را توضیح خواهیــم داد تــا کامــلا بــا آن آشــنا شــوید و معنــی و مفهوم آن را دریابید. اگــر موافــق باشــید در ایــن جلســه بــه تعاریــف مــورد نیــاز و اساســی  کــه مــی توانــد مقدمــه ای بــرای عملکــرد مــا باشــد مــی پردازیــم.

منبع: همیار وردپرس

دانلود کتاب راه اندازی سایت در پنج دقیقه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716