کتاب ﺭﺍهنمای ﺳﺎﺩﻩ فرایند کاریابی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب ﺭﺍهنمای ﺳﺎﺩﻩ فرایند کاریابی

عنوان کتاب: ﺭﺍهنمای ﺳﺎﺩﻩ فرایند کاریابی
نویسنده: ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺷﻬﺎﺏ
تعداد صفحات: 46

بسیاری از ما از شغل مان رضایت چندانی نداریم و احتمالا همیشه به دنبال عوض کردن شغل مان هستیم. ممکن است در محل کار فعلی مان دچار مشکل باشیم یا به هیجان ناشی از ایجاد یک تغییر در زندگی شغلی مان نیاز داشته باشیم.
اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که کار پیدا کردن هم فوت و فن های خاص خودش را دارد؟ آیا بعد از اینکه رزومه تان را برای هزار شرکت و موسسه و اداره فرستادید و موفق نشدید، لحظه ای به "چرا"یی موفق نشدن تان فکر کرده اید؟
در "راهنمای ساده ی کاریابی" به عنوان اولین کتاب الکترونیکی وبلاگ گزاره ها دات کام سعی کردم تا با جمع آوری و نظم بخشی به مطالب پراکنده ای که در مورد موضوع "فرایند کار پیدا کردن" نوشته و ترجمه کرده ام، راهنمای ساده و جمع و جور برای کاریابی تدوین کنم. امیدوارم که این راهنما چه برای جوانان تازه کار و چه برای افراد با تجربه ای که قصد دارن به هر دلیلی شغلشان را تغییر بدهند ، مفید باشد.

دانلود کتاب ﺭﺍهنمای ﺳﺎﺩﻩ فرایند کاریابی

کتاب 100 باید و نباید در در طراحی وب

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب 100 باید و نباید در در طراحی وب

عنوان کتاب: 100 باید و نباید در در طراحی وب
مترجم: حمیده الهامی
تعداد صفحات: 23

100 باید و نباید در در طراحی وب، مثل همه اطلاعات دیگر در Spiderpro رایگان است. شما مجازید که این کتاب الکترونیکی را تا هنگامی که فایل PDF اصلی را دست نخورده بگذارید منتشر کنید و هیچ هزینه ای برای آن نپردازید.
امیدورارم این راهنما برای شما مفید باشد.
جک کامپربیک
مدیر وب سایت Spider Pro

دانلود کتاب 100 باید و نباید در در طراحی وب

کتاب تفکر استراتژیک

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب تفکر استراتژیک

عنوان کتاب: تفکر استراتژیک
نویسنده: امیر سالار ونکی
تعداد صفحات: 112

بشر از دیرباز در پی تحقق آرزوها و دستیابی به اهداف خویش بوده است. اما همواره این سوال در ذهنش مطرح بوده که چگونه باید به اهداف مطلوب خود دست پیدا کند؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک موقعیت کنونی و محیط پیرامون خویش است. پس از شناخت مناسب از جایگاه خود و پاسخ به این سوال که به کجا می خواهیم برسیم؟
استراتژِی راهی مناسب پیش روی ما قرار می دهد تا به نحوی مطلوب به اهداف خود برسیم و جایگاه رقابتی خود را در بازار تقویت کنیم. اما تدوین استراتژیک به عنوان جو حاکم بر سازمان است. ازین رو در این اثر به تبیین مبانی و اصول تفکر استراتژیک می پردازیم امید است که خوانندگان محترم با خلاقیت و هوش ایرانی بنای استراتژیک خود را بر این اصول استوار سازند.

دانلود کتاب تفکر استراتژیک

کتاب کاملترین مرجع وردپرس

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب کاملترین مرجع وردپرس

عنوان کتاب: کاملترین مرجع وردپرس
نویسندگان: امین امان پور - محمد حاجی نیا
تعداد صفحات: 161

به نام خدا
باید عرض کنم در زمانی که ما حال تهیه این کتاب بودیم نسخه وردپرس 2.7.1 بود. ولی در انتها ما شاهد آمدن نسخه 2.8 بودیم. از آنجا که نمی خواستیم خوانندگان از امکانات نسخه 2.8 و آشنایی با آن محروم شوند ما نیز تصمیم گرفتیم در بخش های که تفاوت های رخ داده است از منظر نسخه 2.8 آن قسمت را بررسی کنیم.

دانلود کتاب کاملترین مرجع وردپرس

کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در کتاب

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

عنوان کتاب: خودآموز طراحی وب به صورت عملی
نویسنده: حامد تکمیل
تعداد صفحات: 79

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﻲ وب در اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﻼ ء ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎﻳﻲ در وب ﻓﺎرﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ اي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و راﻳﮕﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻃﺮاﺣﻲ وب به صورت عملی را تدوین کنم. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب 4 خود آموز مرحله به مرحله تقدیم شما می شود.
ﻣﺠﺪدا از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا اﻛﺮﻣﻲ و آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ رﺣﻤﺎن ﭘﻮر ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم .در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺳﺎده و ﻣﻔﻴﺪ از ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎي ﻓﺮﺷﺎد ذواﻟﻔﻘﺎري ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮد اﻳﺸﺎن درج ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﮔﺮدد .
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﺮح ﻫﺎي کشیده شده به کد HTML/CSS ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺼﻮر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪي و در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺎي HTML/CSS آشنا بوده و می خواهند مهارت ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎ و ﺟﺬاب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ کتاب نیاز به نصب ﻧﺮم افزار فتوشاپ و همچنین یک ویراستار کد (Code Editor) دارید. پیشنهاد من در مورد ویراستار، نرم افزار رایگان و محبوب ++Notepad است.

دانلود کتاب خودآموز طراحی وب به صورت عملی

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716